Skontaktuj się z Nami Tutaj

Ustawa Dodda-Franka w sprawie minerałów konfliktu

Tło

W sierpniu 2012 r. amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) zatwierdziła ostateczną regułę dotyczącą pozyskiwania minerałów konfliktu zgodnie z definicją przyjętą w sekcji 1502 ustawy Dodda-Franka o reformie Wall Street i ochronie konsumentów. Reguła ta zobowiązuje wszystkie spółki notowane na giełdach w USA, które w procesie produkcji wykorzystują minerały konfliktu pochodzące z Demokratycznej Republiki Konga, do corocznego deklarowania ich pochodzenia do SEC.
Kongres Stanów Zjednoczonych przyjął ustawę Dodda-Franka z powodu obaw o to, że wydobycie i handel minerałami pochodzącymi z Demokratycznej Republiki Konga i krajów sąsiednich wykorzystywane są do finansowania działań zbrojnych w tym ogarniętym konfliktem zbrojnym regionie. Powszechnie wiadomym jest fakt, że grupy zbrojne walczą o przejęcie kontroli nad kopalniami i wykorzystują pracę przymusową przy wydobyciu i transporcie minerałów. Dochody z tej nielegalnej działalności są przeznaczane na finansowanie konfliktów w regionie Demokratycznej Republiki Konga, co przyczynia się do pogłębienia kryzysu humanitarnego.

Minerały konfliktu w rozumieniu ostatecznej reguły SEC to cyna, tantal, wolfram i złoto (3TG) – zarówno w formie rud, jak i przetworzonych metali, natomiast kraje objęte zakresem obowiązywania reguły to Demokratyczna Republika Konga (DRK), Kongo, Republika Środkowoafrykańska, Sudan Południowy, Rwanda, Uganda, Zambia, Angola, Burundi i Tanzania. 

Chociaż zakres stosowania przepisów ustawy Dodda-Franka jest formalnie ograniczony do spółek notowanych na giełdach w USA, ich skutki dosięgają także dostawców tych spółek na mocy zawartych między nimi umów. 

Obowiązki spółek notowanych na giełdach w USA 

Spółki notowane na giełdach w USA, które w procesie produkcji wykorzystują minerały 3TG, są zobligowane do przeprowadzenia dochodzenia w sprawie pochodzenia minerałów (Reasonable Country of Origin Inquiry, RCOI). Dochodzenie to musi zostać przeprowadzone w dobrej wierze i zmierzać do ustalenia, czy zastosowane minerały nie pochodzą z krajów ogarniętych konfliktem zbrojnym, tylko z odpadów bądź recyklingu. Spółki notowane na giełdach w USA mają obowiązek co roku składać do SEC deklarację pochodzenia minerałów konfliktu wraz z opisem dochodzenia RCOI i jego ustaleń.
Są przy tym zobowiązane do zachowywania należytej staranności przeglądu pochodzenia i łańcucha dostaw stosowanych przez nie minerałów konfliktu, jeśli zachodzą obawy, że minerały te mogą pochodzić z regionów objętych zakresem obowiązywania przepisów ustawy, a nie z odpadów bądź recyklingu.

SEC klasyfikuje produkty spółek notowanych na giełdzie w USA jako „DRC Conflict Free” (niepowodujące konfliktu w Demokratycznej Republice Konga) , „Not DRC Conflict Free” (powodujące konflikt w Demokratycznej Republice Konga) , „DRC Conflict Undeterminable” (nieokreślone dla konfliktu w Demokratycznej Republice Konga) lub „Recycled, or Scrap Due Diligence” (wykazane z należytą starannością jako pochodzące z recyklingu lub odpadów). Spółki notowane na giełdach w USA złożyły pierwsze roczne sprawozdania dotyczące minerałów z regionów ogarniętych konfliktami do amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd w dniu 31 maja 2014 r. (za rok kalendarzowy 2013) i są zobowiązane do składania takich sprawozdań w każdym kolejnym roku. 

Wpływ działalności spółek notowanych na giełdach w USA na łańcuch dostaw

Spółki notowane na giełdach w USA, które w procesie produkcji wykorzystują minerały z regionów ogarniętych konfliktami, są objęte obowiązkiem deklarowania ich pochodzenia. Także dostawcy takich spółek będą musieli deklarować pochodzenie minerałów konfliktu w dostarczanych przez nich produktach, a być może nawet złożyć deklarację potwierdzającą, że wszystkie produkty dostarczone do klienta są „DRC Conflict Free” (nie powodują konfliktu w Demokratycznej Republice Konga). 

Chociaż zakres stosowania tych przepisów jest formalnie ograniczony do spółek notowanych na giełdach w USA, ich skutki dosięgają także dostawców takich spółek, którzy muszą przeprowadzać RCOI i dostarczać informacje dotyczące dochowania należytej staranności w odniesieniu do minerałów konfliktu. 

Działania firmy LINAK w odniesieniu do minerałów konfliktu

Firma LINAK prowadzi aktywne działania na rzecz pełnego ujawnienia pochodzenia minerałów 3TG w swoich produktach. Jednakże ze względu na wielkość i złożoność światowego łańcucha dostaw upłynie trochę czasu, zanim będziemy w stanie zapewnić naszym klientom na rynku amerykańskim wszystkie dane potrzebne do spełnienia wymogów dotyczących ujawniania informacji.

Firma LINAK podjęła następujące działania:

  • Opracowaliśmy politykę określającą nasze zasady i zobowiązanie do stosowania minerałów spoza rejonów ogarniętych konfliktami zbrojnymi.
  • Aktualnie wdrażamy proces dochodzenia w sprawie pochodzenia minerałów (Reasonable Country of Origin Inquiry, RCOI), aby zidentyfikować obecność w naszym łańcuchu dostaw minerałów 3TG (tantal, cyna, wolfram i złoto) oraz ustalić kraje pochodzenia tych metali. Działania te mają na celu zidentyfikowanie w naszym łańcuchu dostaw tych hut, które są stanie wdrożyć system dochowania należytej staranności i ułatwić nam pozyskiwanie surowców spoza obszaru konfliktu w Demokratycznej Republice Konga.
  • Wprowadzamy zasady polityki dotyczącej minerałów konfliktu do naszej polityki zakupowej i we współpracy z dostawcami realizujemy działania zmierzające do zwiększenia przejrzystości naszego łańcucha dostaw. Informujemy naszych dostawców o tych zasadach i wspieramy stosowne inicjatywy branżowe mające na celu zatrzymanie ewentualnego pozyskiwania minerałów konfliktu do wytwarzania naszych produktów. 

Firma LINAK wspiera tworzenie odpowiednich międzynarodowych systemów bazodanowych, które pozwolą zapewnić należyte ujawnianie pochodzenia surowców, w tym m.in. przez stosowanie formularza sprawozdania dotyczącego minerałów z rejonów objętych konfliktami (Conflict Mineral Reporting Template, CMRT). Firma LINAK korzysta z platformy Assent Compliance, aby zbierać formularze CMRT w swoim łańcuchu dostaw .

Kliknij tutaj, aby zapoznać się z treścią polityki firmy LINAK dotyczącej minerałów konfliktu

Więcej informacji na temat polityki firmy LINAK dotyczącej minerałów konfliktu można uzyskać, kontaktując się z zespołem ds. zgodności z polityką dotyczącą minerałów konfliktu pod adresem conflictminerals@linak.com.

Wymagania wobec dostawców

Firma LINAK zobowiązuje dostawców dostarczających komponenty lub materiały zawierające minerały 3TG do podjęcia aktywnych działań na rzecz pozyskiwania surowców spoza obszaru konfliktu w Demokratycznej Republice Konga. Dostawcy firmy LINAK są zobligowani do wdrożenia własnych procedur RCOI wraz z systemem dochowania należytej staranności w celu umożliwienia pozyskiwania surowców spoza obszaru konfliktu w Demokratycznej Republice Konga. Od naszych dostawców oczekujemy współpracy w takim samym zakresie z ich dostawcami, aby zapewnić możliwość prześledzenia pochodzenia minerałów konfliktu od miejsca wytopienia. 

Wszyscy dostawcy są zobowiązani do dostarczenia firmie LINAK formularza CMRT poprzez platformę Assent Compliance. Jeśli nie jest to możliwe, prosimy o przesyłanie formularzy CMRT bezpośrednio do zespołu ds. zgodności z polityką dotyczącą minerałów konfliktu na adres conflictminerals@linak.com.

Masz pytanie?

- Nasz zespół z przyjemnością udzieli Ci pomocy w kwestiach technicznych, przy realizacji nowych projektów oraz wszelkiego innego wsparcia.

Kontakt