Skontaktuj się z Nami Tutaj

Zasady korzystania

Niniejsze zasady dotyczą korzystania ze strony internetowej LINAK oraz korzystania z materiałów i znaków towarowych firmy LINAK.

Prosimy o uważne zapoznanie się z zasadami. W przypadku braku możliwości zaakceptowania zasad prosimy o opuszczenie tej strony internetowej i zaprzestanie wykorzystywania naszych znaków towarowych i materiałów.

Strona internetowa LINAK
Wszelkie prawa własności intelektualnej i inne prawa do zawartości niniejszej strony internetowej, takiej jak nazwa, logo, tekst, opisy produktów, zdjęcia, rysunki, modele, pliki audio lub wideo, prezentacje, wykresy, oprogramowanie, znaki towarowe i nazwy handlowe, są własnością firmy LINAK lub jej dostawców treści, niezależnie od tego, czy są one chronione prawami autorskimi, znakami towarowymi, znakami usługowymi, patentami lub innymi prawami własności i przepisami prawa.

Przeglądanie, pobieranie oraz wszelkiego innego rodzaju cyfrowe kopiowanie zawartości niniejszej strony jest dozwolone wyłącznie na użytek wewnętrzny przedsiębiorstwa lub na użytek prywatny.   Żadnych z postanowień niniejszych zasad nie można interpretować jako przyznających jakiekolwiek licencje lub prawa z tytułu patentu lub znaku towarowego firmy LINAK lub jakiejkolwiek strony trzeciej.

Jakiekolwiek nieuprawnione korzystanie z zawartości niniejszej strony internetowej lub jej części, takie jak kopiowanie lub publiczne udostępnianie, może podlegać karom i odszkodowaniom, w tym między innymi w związku z naruszeniem znaków towarowych, praw autorskich i praw do wizerunku.

Informacje zamieszczone na niniejszej stronie mają charakter ogólny i nie należy ich traktować jako opisu konkretnej sytuacji jakiejkolwiek osoby lub organizacji. Informacje zamieszczone na stronie mogą odsyłać użytkownika do stron zewnętrznych, za których treść firma LINAK nie ponosi odpowiedzialności.

Firma LINAK nie gwarantuje nieprzerwanego oraz bezbłędnego działania niniejszej strony. Firma nie ponosi także odpowiedzialności za problemy związane z korzystaniem z niniejszej strony lub odsyłaczy do stron zewnętrznych. Firma LINAK zrzeka się jakiejkolwiek odpowiedzialności za rzetelność, kompletność i zrozumiałość informacji zamieszczonych na niniejszej stronie. Firma LINAK wyklucza jakąkolwiek odpowiedzialność za utratę zysków, utratę danych, jakiekolwiek szkody, w tym bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe i wynikowe, roszczenie lub stratę będące wynikiem zaniedbania lub innego zachowania. Użytkownik odpowiada za określenie przydatności produktów LINAK do konkretnych zastosowań.

Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności nie wyklucza odpowiedzialności firmy LINAK za naruszenie przepisów obowiązującego prawa ani odpowiedzialności, której wyłączenie jest niedozwolone w świetle tego prawa.

Znaki towarowe i materiały firmy LINAK
Firma LINAK jest właścicielem nazwy LINAK® w charakterze znaku towarowego i nazwy firmy. Firma LINAK jest właścicielem logotypu strzałki, występującego samodzielnie oraz w połączeniu ze słowem LINAK i innymi znakami towarowymi oznaczonymi symbolem ® lub ™. Użytkownik może korzystać ze znaków towarowych i materiałów firmy LINAK jedynie w połączeniu z produktami firmy LINAK.

Użytkownik nie może korzystać ze znaków towarowych firmy LINAK w sposób opisowy, a ich używanie podlega prawu o znakach towarowych i poniższym zasadom korzystania:

  • Znak słowny LINAK® należy zawsze zapisywać wielkimi literami oraz w połączeniu z symbolem znaku towarowego lub zarejestrowanego znaku towarowego.
  • Dopuszczalnymi kolorami logo LINAK są kolory czarny i niebieski, czarny lub ich negatywy. Logo należy przedstawiać na tle białym lub, w wersji alternatywnej, na czarnym lub niebieskim tle LINAK.
  • Użytkownik zgadza się nie uzyskiwać żadnych praw własności oraz zgadza się nie wykorzystywać znaków towarowych identycznych lub podobnych do znaków towarowych firmy LINAK ani nie ubiegać się o nie i nie rejestrować ich.

Użytkownik może korzystać z rysunków i obrazów produktów LINAK oraz obrazów należących do firmy LINAK w takim kształcie, w jakim zostały one wyświetlone, i z zastrzeżeniem poniższych zasad korzystania:

  • Użytkownik nie może wykorzystywać materiałów w sposób, który mógłby zaszkodzić reputacji firmy LINAK lub dobremu imieniu związanemu z materiałami i firmą LINAK bądź mógłby osłabić je lub naruszyć w jakikolwiek inny sposób.
  • Użytkownik nie może wykorzystywać materiałów w sposób stanowiący nieprawdę lub wprowadzający w błąd lub w jakikolwiek inny sposób dezorientujący użytkownika końcowego.
  • Materiały muszą być zawsze prezentowane i wykorzystywane zgodnie z zaleceniami firmy LINAK.
  • Użytkownik nie może zezwalać innym osobom na wykorzystywanie materiałów.

Firma LINAK zastrzega sobie prawo do kontrolowania zgodności użytkownika z niniejszymi zasadami.

Niniejsze zasady i inne informacje zawarte na stronie internetowej oraz ich wykorzystanie podlegają wyłącznie prawu duńskiemu, z wyłączeniem norm kolizyjnych. Wszelkie spory wynikające bezpośrednio lub pośrednio z niniejszych zasad będą podlegać jurysdykcji duńskich sądów powszechnych.

Wszystkie transakcje podlegają ogólnym zasadom sprzedaży i dystrybucji firmy LINAK.

Wersja z czerwca 2019 r.

Masz pytanie?

- Nasz zespół z przyjemnością udzieli Ci pomocy w kwestiach technicznych, przy realizacji nowych projektów oraz wszelkiego innego wsparcia.

Kontakt