Skontaktuj się z Nami Tutaj

Certyfikaty i deklaracje dotyczące produktów

Siłowniki i systemy siłowników LINAK są projektowane i testowane w taki sposób, aby spełniały wszystkie stosowne wymogi regulacyjne i normy podane w specyfikacjach produktów LINAK.

Program zarządzania danymi dotyczącymi zgodności
LINAK współpracuje z zewnętrzną firmą partnerską, która dostarcza rozwiązania w zakresie zapewnienia zgodności z aktualnie obowiązującymi przepisami w stale zmieniającym się środowisku regulacyjnym oraz automatyzacji procesów. Z dostawcami LINAK będą się kontaktować osoby trzecie w ramach programu zarządzania, a LINAK oczekuje od dostawców reakcji na ich zapytania przez dokumentowanie zgodności z określonymi wymaganiami. Gromadzenie informacji na temat środowiska jest dla firmy LINAK bardzo ważne, ponieważ chcemy, aby mogły być one przekazywane dalej w naszym łańcuchu dostaw.

Jeśli jest potrzebna jakakolwiek pomoc przy przesyłaniu deklaracji, prosimy o kontakt pod adresem chemicalcompliance@linak.com

Rozporządzenia, dyrektywy i ustawy
Firma LINAK jest zaangażowana w dostarczanie klientom produktów spełniających wysokie standardy w zakresie nowatorstwa, wydajności i bezpieczeństwa dla środowiska. Aby osiągnąć ten cel, wymagane są zdolności do szybkiego dostosowania się do nowych rozporządzeń środowiskowych, dyrektyw i ustaw, takich jak RoHS2, RoHS3, REACH SVHC, Conflict Minerals, CPSA itp.

REACH
Rozporządzenie Unii Europejskiej określa wymogi dotyczące rejestracji, oceny i dopuszczania do obrotu chemikaliów (rozporządzenie WE nr 1907/2006). Rozporządzenie REACH dotyczy działalności firmy LINAK, co oznacza, że produkty dostarczane do niej muszą być zgodne z tym rozporządzeniem, również w przypadku jego aktualizacji dwa razy w roku.

RoHS
Dyrektywa 2002/95/WE wprowadza ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Wszystkie produkty dostarczane do firmy LINAK muszą być zgodne z dyrektywą RoHS, zgodnie z obowiązującymi przepisami dyrektywy RoHS.

Więcej na temat oświadczenia LINAK REACH i RoHS można przeczytać tutaj.

Proposition 65
Proposition 65 (ustawa o bezpieczeństwie wody pitnej i zapobieganiu zanieczyszczeniom z 1986 roku) to ustawa nakładająca na przedsiębiorstwa prowadzące działalność w stanie Kalifornia w USA wymóg informowania mieszkańców stanu Kalifornia o zawartości substancji chemicznych, których stosowanie powoduje nowotwory, wady wrodzone lub zaburzenia płodności. Firma LINAK wymaga od dostawców (tam, gdzie jest to określone) działań mających na celu wyeliminowanie jak największej liczby wymienionych w Proposition 65 substancji zarówno z istniejących, jak i przyszłych produktów dostarczanych do LINAK.

Minerały konfliktu
Firma LINAK zobowiązuje dostawców dostarczających komponenty lub materiały zawierające minerały konfliktu do podjęcia aktywnych działań zmierzających do pozyskiwania surowców spoza terenów dotkniętych konfliktami. Dostawcy firmy LINAK są zobligowani do wdrożenia własnych procedur RCOI wraz z systemem należytej staranności w celu umożliwienia pozyskiwania surowców spoza terenów dotkniętych konfliktami. Od naszych dostawców oczekujemy współpracy w takim samym zakresie z ich dostawcami, aby zapewnić możliwość prześledzenia pochodzenia minerałów konfliktu od miejsca wytopienia. Proposition 65 wymienia jak najwięcej substancji z obecnych i przyszłych produktów dostarczanych do firmy LINAK.

CPSA
Ustawa o ochronie bezpieczeństwa konsumentów (Consumer Protection Safety Act, CPSA) ma na celu zapewnienie społeczeństwu ochrony przed nadmiernymi zagrożeniami, jakie stwarzają produkty konsumenckie. Amerykańska Komisja ds. Bezpieczeństwa Produktów Konsumpcyjnych (Consumer Product Safety Commission, CPSC) postanowiła, że dopuszczalne stężenie ołowiu w farbach i powłokach wynosi 0,009 procenta (90 części na milion).
Dostawcy części malowanych lub lakierowanych do firmy LINAK są zobligowani (tam, gdzie to określono) do spełnienia tych wymogów, w tym do deklarowania stężenia ołowiu w swoich produktach.

IECEx / ATEX
Unijna dyrektywa ATEX wraz z opracowanym przez unijny komitet techniczny schematem IECEx określają wymagania prawne, jakie muszą spełniać urządzenia pracujące w obszarach zagrożonych wybuchem. Wymaga się, aby siłowniki LINAK przeznaczone do stosowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (Ex) były zgodne z wymogami schematu IECEx oraz przepisami dyrektywy ATEX.

UL
Dostawcy firmy LINAK (w stosownych przypadkach) odpowiadają za zapewnienie, że wszystkie części i materiały wskazane przez UL jako mające krytyczne znaczenie dla bezpieczeństwa zgodnie ze specyfikacją firmy LINAK spełniają wytyczne UL i posiadają stosowną dokumentację.