Skontaktuj się z Nami Tutaj
Wózek widłowy przewożący kartony z produktami LINAK

Deklaracje

Firma LINAK® jest zaangażowana w dostarczanie klientom produktów spełniających wysokie standardy w zakresie nowatorstwa, wydajności i bezpieczeństwa dla środowiska. Ten standard zgodności jest równie wysoki jak wymagania stawiane naszym dostawcom. Osiągnięcie tego celu wymaga zdolności do szybkiego dostosowania się do następujących rozporządzeń, dyrektyw i konwencji dotyczących ochrony środowiska:

 

REACH

Rozporządzenie Unii Europejskiej określa wymogi dotyczące rejestracji, oceny i dopuszczania do obrotu chemikaliów. Firma LINAK spełnia cele rozporządzenia REACH (rozporządzenie (WE) nr 1907/2006) i przestrzega następujących rozporządzeń:

  • Lista kandydacka substancji stanowiących bardzo duże zagrożenie (SVHC)
  • REACH, załącznik XIV — substancje podlegające procedurze udzielania zezwolenia
  • REACH, załącznik XVII — substancje zakazane

Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) dodała ołów do listy kandydackiej substancji stanowiących bardzo duże zagrożenie (SVHC) w dniu 27 czerwca 2018 r. (www.echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table).

Włączenie to ma wpływ na część asortymentu produktów LINAK, co oznacza, że ołów jest zawarty w niektórych produktach o stężeniu powyżej 0,1% (w/w). Tam, gdzie jest to technicznie możliwe, firma LINAK dąży do zastąpienia ołowiu w swoich produktach.

Dowiedz się więcej o oświadczeniu LINAK w sprawie REACH.

 

RoHS

Europejskie dyrektywy 2011/65/UE i 2015/863 w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji (RoHS) wprowadzają ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. W firmie LINAK stale monitorujemy nowe regulacje w dyrektywie RoHS UE. Wszystkie produkty LINAK są za każdym razem zgodne z postanowieniami dyrektywy RoHS.

Dowiedz się więcej na temat aktualnego oświadczenia LINAK w sprawie RoHS.

 

PFAS

PFAS (substancje per- i polifluoroalkilowe) to obszerna grupa syntetycznych substancji chemicznych, które są trudne do rozkładu w warunkach naturalnych. Z tego powodu PFAS są również znane jako „wieczne chemikalia”.

Firma LINAK zdaje sobie sprawę, że produkcja i stosowanie PFAS podlega ograniczeniom na mocy rozporządzenia REACH, dlatego obecnie jesteśmy w trakcie dokumentowania wykorzystania przez nas PFAS (zakończenie analizy przewidywane jest na drugi kwartał 2024 r.). Wspieramy i na bieżąco śledzimy propozycje ograniczeń REACH, aby mieć pewność, że nasze produkty w dalszym ciągu spełniają wymagania rozporządzenia REACH.

Przeczytaj oświadczenie LINAK dot. PFAS.

 

Dyrektywa w sprawie baterii

Dyrektywa w sprawie baterii i akumulatorów (dyrektywa 2006/66/WE i dyrektywa 2013/56/UE) określa przepisy dotyczące wprowadzania do obrotu baterii, akumulatorów i zużytych baterii zawierających substancje niebezpieczne. Ustanawia ona również szczegółowe przepisy dotyczące zbierania, przetwarzania, recyklingu i usuwania zużytych baterii i akumulatorów. Firma LINAK działa zgodnie z przepisami tej dyrektywy i spełnia wszystkie wynikające z niej obowiązki, w tym obowiązek znakowania akumulatorów przekreślonymi koszami i znakami chemicznymi: Pb (ołów), Cd (kadm) i/lub Hg (rtęć) — odpowiednio do substancji chemicznej, która występuje w danej baterii powyżej wartości progowej.

 

Proposition 65

Proposition 65 (ustawa o bezpieczeństwie wody pitnej i zapobieganiu zanieczyszczeniom z 1986 roku) to ustawa nakładająca na przedsiębiorstwa prowadzące działalność w stanie Kalifornia w USA wymóg informowania mieszkańców stanu Kalifornia o zawartości substancji chemicznych, których stosowanie powoduje nowotwory, wady wrodzone lub zaburzenia płodności. Dzięki analizie specyfikacji produktów, gromadzeniu danych wewnętrznych i zewnętrznych firma LINAK zidentyfikowała szereg produktów, które obecnie wymagają oznakowania ostrzegawczego, obowiązkowego do stosowania podczas transportu do Kalifornii.

Dowiedz się więcej o oświadczeniu LINAK w sprawie Proposition 65.

 

Wymagania dotyczące urządzeń medycznych (MDR)

Rozporządzenie MDR weszło w życie w dniu 25 maja 2017 r. i obowiązuje od dnia 26 maja 2021 r.

Produkty LINAK nie są klasyfikowane jako medyczne urządzenia lub systemy elektryczne ani nie wchodzą w zakres dyrektywy unijnej/rozporządzenia unijnego w sprawie wyrobów medycznych lub innych podobnych przepisów krajowych. Produkty te są komponentami, które producent ma wbudować do medycznego sprzętu elektrycznego. Uznajemy jednak potrzeby producentów wyrobów medycznych w zakresie informowania ich o zawartości substancji.

Rozporządzenie MDR wymaga od producenta wyrobów medycznych określenia, czy dany wyrób medyczny zawiera lateks, czy nie. W odniesieniu do lateksu, zgodnie z naszą najlepszą wiedzą, możemy poinformować, że żaden z naszych produktów MEDLINE® nie zawiera tej substancji.

Ponieważ jest to proces ciągły, będziemy informować o postępach w odpowiednim czasie.

 

POP

POP (Rozporządzenie Komisji UE nr 2019/1021 w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych/Konwencja Sztokholmska to wykaz substancji chemicznych stwarzających ryzyko negatywnego wpływu na zdrowie ludzkie i środowisko). Firma LINAK stosuje się do wykazu substancji chemicznych wymienionych w rozporządzeniu w sprawie POP.

 

Konwencja z Minamaty w sprawie rtęci

Firma LINAK podlega Konwencji z Minamaty w sprawie rtęci, ponieważ została ona podpisana przez Danię w dniu 10 października 2013 r. i zatwierdzona w dniu 18 maja 2017 r. Dlatego też firma LINAK przestrzega konwencji, której celem jest ochrona zdrowia ludzkiego i środowiska przed narażeniem na rtęć i jej związki.

 

Dyrektywa w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych

Dyrektywa w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych Firma LINAK deklaruje, że stosowaną przez nas podstawową metodą pakowania są opakowania kartonowe umieszczone na jednorazowych paletach, fumigowanych zgodnie z normą IPCC/ISPM 15, które spełniają wymogi dyrektyw 2018/852 i 2004/12/WE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych, zmieniających dyrektywę 94/62/WE. Oświadczenie w tej sprawie można znaleźć w QA-16-09-008.

 

Kompatybilność biologiczna

Produkty segmentu LINAK MEDLINE® & CARELINE®, przeznaczone do włączenia w skład sprzętu lub systemu medycznego, spełniają wymagania normy IEC 60601-1:2012 pkt 11.7. Wszystkie części produktów, które w trakcie normalnego użytkowania mogą mieć kontakt z powierzchnią skóry pacjenta lub użytkownika, są poddawane ocenie. Oceny dokonuje się na podstawie zgłoszonych obserwacji oraz zgodnie z charakterem i czasem trwania przewidywanego kontaktu z ludzką tkanką w trakcie użytkowania. Ocena jest oparta na produktach LINAK, które są nieinwazyjne i przeznaczone wyłącznie do kontaktu z nieuszkodzoną skórą. Deklaracja kompatybilności biologicznej.pdf

 

Oznakowanie ekologiczne UE

Wprowadzone w 1992 r. i uznawane nie tylko w Europie, ale na całym świecie oznakowanie ekologiczne UE jest znakiem doskonałości środowiskowej, przyznawanym produktom i usługom, które spełniają wysokie normy w zakresie ochrony środowiska naturalnego w ciągu ich całego cyklu życia. Oznakowanie ekologicznie UE to wiarygodny program dobrowolnego oznakowania ekologicznej doskonałości, który ustanawia wymagania dotyczące produktów przy uwzględnieniu potrzeb ich użytkowników. Oznakowanie ekologiczne jest przyznawane m.in. meblom i ubiega się o nie coraz liczniejsza grupa producentów. Jako że firma LINAK jest producentem podzespołów, a nie produktów końcowych, wyroby LINAK nie podlegają zakresowi oznakowania ekologicznego UE. Niemniej, jako dostawca komponentów do mebli, uwzględniamy wymagania i normy obowiązujące producentów mebli i dlatego wiele produktów segmentu DESKLINE® spełnia kryteria tego oznakowania. Aby sprawdzić, które produkty segmentu LINAK DESKLINE pomogą uzyskać oznakowanie ekologiczne UE, prosimy o skontaktowanie się z lokalnym oddziałem firmy lub wysłanie wiadomości na adres e-mail chemicalcompliance@linak.com.

 

Dyrektywa WEEE (Utylizacja odpadów elektrycznych i elektronicznych)

Niektóre produkty LINAK są oznaczone symbolem przekreślonego kołowego kontenera na odpady. Symbol ten oznacza, że dany produkt jest objęty zakresem zastosowania dyrektywy WEEE i nie należy umieszczać go razem z niesortowanymi odpadami komunalnymi.

Prawidłowa utylizacja produktów z tym oznaczeniem pomaga zapobiegać szkodliwemu wpływowi niewłaściwego postępowania z odpadami na zdrowie ludzkie i środowisko naturalne. W lokalnych urzędach i punktach sprzedaży można dowiedzieć się, gdzie znajdują się najbliższe punkty utylizacji danego produktu.

Obowiązkiem użytkownika produktu elektronicznego jest wyjęcie z niego baterii - na ile jest to technicznie wykonalne - przed przekazaniem go do utylizacji. Ponadto użytkownik musi usunąć wszelkie dane osobowe, jakie mogą być zawarte w tym produkcie.

Firma LINAK jest zarejestrowana w rejestrach właściwych organów krajowych w każdym kraju, w którym podlega zakresowi obowiązywania dyrektywy WEEE i ponosi opłaty z tytułu recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

 

Technologia PVC-Free™

Produkty LINAK opatrzone logo PVC-Free™ (niezawierające polichlorku winylu) obejmują kable, skrzynki kontrolne, kolumny i siłowniki, jak również panele obsługowe – wszystkie te produkty nadają się do zastosowania w biurkach, stanowiskach roboczych i kuchniach. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z lokalnym oddziałem firmy LINAK.

LINAK PVC-Free™: Ekologiczne systemy elektrycznych siłowników liniowych

 

Technologia ZERO™

Technologia LINAK ZERO™ zapewnia zmniejszenie zużycia energii przez biurka z regulacją wysokości w trybie gotowości do zaledwie 0,1 W, ograniczając w ten sposób poziom emisji CO₂ do absolutnego minimum.

Opracowana przez firmę LINAK technologia ZERO™ dostępna dla większości skrzynek kontrolnych ustanawia nowe standardy odpowiedzialnego zużycia energii w trybie gotowości przez rozwiązania stosowane m.in. w biurkach. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z lokalnym oddziałem firmy LINAK.

 

Materiały pochodzące z recyklingu

Charakterystyka produktu ekologicznego (EPS)
Dla niektórych systemów segmentu DESKLINE firma LINAK opracowała charakterystykę produktu ekologicznego. Jest to deklaracja, która podaje ilość materiałów pochodzących z recyklingu i nadających się do recyklingu, jaka została użyta do produkcji danego systemu, na podstawie wnikliwej oceny produktów oraz informacji od poddostawców.

Firma LINAK jest zaangażowana w dostarczanie klientom produktów spełniających wysokie standardy w zakresie nowatorstwa, wydajności i bezpieczeństwa dla środowiska. Dostępne charakterystyki EPS:

 

Jak firma LINAK zapewnia zgodność komponentów
Firma LINAK dokłada wszelkich starań, aby zapewnić odpowiednią i terminową obsługę aktualizacji dyrektywy i rozporządzeń. Wyznaczono zakres odpowiedzialności i przydzielono odpowiednie zasoby, aby umożliwić nam przestrzeganie przepisów, dlatego też firma LINAK wprowadziła procedurę postępowania i zapewnienia zgodności z przepisami chemicznymi. W ramach tej procedury firma LINAK korzysta z rozwiązania do zarządzania danymi innych firm w celu gromadzenia informacji. Informacje te są dostarczane przez dostawców w formie deklaracji, następnie umieszczane w prowadzonej bazie danych i regularnie przez nas monitorowane.

Więcej informacji lub odpowiedzi na inne pytania dotyczące zgodności chemicznej można uzyskać pod adresem chemicalcompliance@linak.com

 

Ustawa Dodda-Franka w sprawie minerałów konfliktu

Tło
W sierpniu 2012 r. amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) zatwierdziła ostateczną regułę dotyczącą pozyskiwania minerałów konfliktu zgodnie z definicją przyjętą w sekcji 1502 ustawy Dodda-Franka o reformie Wall Street i ochronie konsumentów. Reguła ta zobowiązuje wszystkie spółki notowane na giełdach w USA, które w procesie produkcji wykorzystują minerały konfliktu pochodzące z Demokratycznej Republiki Konga, do corocznego deklarowania ich pochodzenia do SEC.

Kongres Stanów Zjednoczonych przyjął ustawę Dodda-Franka z powodu obaw o to, że wydobycie i handel minerałami pochodzącymi z Demokratycznej Republiki Konga i krajów sąsiednich wykorzystywane są do finansowania działań zbrojnych w tym ogarniętym konfliktem zbrojnym regionie. Powszechnie wiadomym jest fakt, że grupy zbrojne walczą o przejęcie kontroli nad kopalniami i wykorzystują pracę przymusową przy wydobyciu i transporcie minerałów. Dochody z tej nielegalnej działalności są przeznaczane na finansowanie konfliktów w regionie Demokratycznej Republiki Konga, co przyczynia się do pogłębienia kryzysu humanitarnego.

Minerały konfliktu w rozumieniu ostatecznej reguły SEC to cyna, tantal, wolfram i złoto (3TG) – zarówno w formie rud, jak i przetworzonych metali, natomiast kraje objęte zakresem obowiązywania reguły to Demokratyczna Republika Konga (DRK), Kongo, Republika Środkowoafrykańska, Sudan Południowy, Rwanda, Uganda, Zambia, Angola, Burundi i Tanzania.

Chociaż zakres stosowania przepisów ustawy Dodda-Franka jest formalnie ograniczony do spółek notowanych na giełdach w USA, ich skutki dosięgają także dostawców tych spółek na mocy zawartych między nimi umów.

Obowiązki spółek notowanych na giełdach w USA
Spółki notowane na giełdach w USA, które w procesie produkcji wykorzystują minerały 3TG, są zobligowane do przeprowadzenia dochodzenia w sprawie pochodzenia minerałów (Reasonable Country of Origin Inquiry, RCOI). Dochodzenie to musi zostać przeprowadzone w dobrej wierze i zmierzać do ustalenia, czy zastosowane minerały nie pochodzą z krajów ogarniętych konfliktem zbrojnym, tylko z odpadów bądź recyklingu. Spółki notowane na giełdach w USA mają obowiązek co roku składać do SEC deklarację pochodzenia minerałów konfliktu wraz z opisem dochodzenia RCOI i jego ustaleń.

Są przy tym zobowiązane do zachowywania należytej staranności przeglądu pochodzenia i łańcucha dostaw stosowanych przez nie minerałów konfliktu, jeśli zachodzą obawy, że minerały te mogą pochodzić z regionów objętych zakresem obowiązywania przepisów ustawy, a nie z odpadów bądź recyklingu.

SEC klasyfikuje produkty spółek notowanych na giełdzie w USA jako „DRC Conflict Free” (niepowodujące konfliktu w Demokratycznej Republice Konga) , „Not DRC Conflict Free” (powodujące konflikt w Demokratycznej Republice Konga) , „DRC Conflict Undeterminable” (nieokreślone dla konfliktu w Demokratycznej Republice Konga) lub „Recycled, or Scrap Due Diligence” (wykazane z należytą starannością jako pochodzące z recyklingu lub odpadów). Spółki notowane na giełdach w USA złożyły pierwsze roczne sprawozdania dotyczące minerałów z regionów ogarniętych konfliktami do amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd w dniu 31 maja 2014 r. (za rok kalendarzowy 2013) i są zobowiązane do składania takich sprawozdań w każdym kolejnym roku.

Wpływ działalności spółek notowanych na giełdach w USA na łańcuch dostaw
Spółki notowane na giełdach w USA, które w procesie produkcji wykorzystują minerały z regionów ogarniętych konfliktami, są objęte obowiązkiem deklarowania ich pochodzenia. Także dostawcy takich spółek będą musieli deklarować pochodzenie minerałów konfliktu w dostarczanych przez nich produktach, a być może nawet złożyć deklarację potwierdzającą, że wszystkie produkty dostarczone do klienta są „DRC Conflict Free” (nie powodują konfliktu w Demokratycznej Republice Konga).

Chociaż zakres stosowania tych przepisów jest formalnie ograniczony do spółek notowanych na giełdach w USA, ich skutki dosięgają także dostawców takich spółek, którzy muszą przeprowadzać RCOI i dostarczać informacje dotyczące dochowania należytej staranności w odniesieniu do minerałów konfliktu.

Działania firmy LINAK w odniesieniu do minerałów konfliktu
Firma LINAK prowadzi aktywne działania na rzecz pełnego ujawnienia pochodzenia minerałów 3TG w swoich produktach. Jednakże ze względu na wielkość i złożoność światowego łańcucha dostaw upłynie trochę czasu, zanim będziemy w stanie zapewnić naszym klientom na rynku amerykańskim wszystkie dane potrzebne do spełnienia wymogów dotyczących ujawniania informacji.

Firma LINAK podjęła następujące działania:

  • Opracowaliśmy politykę określającą nasze zasady i zobowiązanie do stosowania minerałów spoza rejonów ogarniętych konfliktami zbrojnymi.
  • Aktualnie wdrażamy proces dochodzenia w sprawie pochodzenia minerałów (Reasonable Country of Origin Inquiry, RCOI), aby zidentyfikować obecność w naszym łańcuchu dostaw minerałów 3TG (tantal, cyna, wolfram i złoto) oraz ustalić kraje pochodzenia tych metali. Działania te mają na celu zidentyfikowanie w naszym łańcuchu dostaw tych hut, które są stanie wdrożyć system dochowania należytej staranności i ułatwić nam pozyskiwanie surowców spoza obszaru konfliktu w Demokratycznej Republice Konga.
  • Wprowadzamy zasady polityki dotyczącej minerałów konfliktu do naszej polityki zakupowej i we współpracy z dostawcami realizujemy działania zmierzające do zwiększenia przejrzystości naszego łańcucha dostaw. Informujemy naszych dostawców o tych zasadach i wspieramy stosowne inicjatywy branżowe mające na celu zatrzymanie ewentualnego pozyskiwania minerałów konfliktu do wytwarzania naszych produktów.

Firma LINAK wspiera tworzenie odpowiednich międzynarodowych systemów bazodanowych, które pozwolą zapewnić należyte ujawnianie pochodzenia surowców, w tym m.in. przez stosowanie formularza sprawozdania dotyczącego minerałów z rejonów objętych konfliktami (Conflict Mineral Reporting Template, CMRT). Firma LINAK korzysta z platformy ComplianceMap, aby zbierać formularze CMRT w swoim łańcuchu dostaw.

Kliknij tutaj, aby zapoznać się z treścią polityki firmy LINAK dotyczącej minerałów konfliktu

Więcej informacji na temat polityki firmy LINAK dotyczącej minerałów konfliktu można uzyskać, kontaktując się z zespołem ds. zgodności z polityką dotyczącą minerałów konfliktu pod adresem conflictminerals@linak.com.

Wymagania wobec dostawców
Firma LINAK zobowiązuje dostawców dostarczających komponenty lub materiały zawierające minerały 3TG do podjęcia aktywnych działań na rzecz pozyskiwania surowców spoza obszaru konfliktu w Demokratycznej Republice Konga. Dostawcy firmy LINAK są zobligowani do wdrożenia własnych procedur RCOI wraz z systemem dochowania należytej staranności w celu umożliwienia pozyskiwania surowców spoza obszaru konfliktu w Demokratycznej Republice Konga. Od naszych dostawców oczekujemy współpracy w takim samym zakresie z ich dostawcami, aby zapewnić możliwość prześledzenia pochodzenia minerałów konfliktu od miejsca wytopienia.

Wszyscy dostawcy są zobowiązani do dostarczenia firmie LINAK formularza CMRT poprzez platformę ComplianceMap. Jeśli nie jest to możliwe, prosimy o przesyłanie formularzy CMRT bezpośrednio do zespołu ds. zgodności z polityką dotyczącą minerałów konfliktu na adres conflictminerals@linak.com.

Masz pytanie?

- Nasz zespół z przyjemnością udzieli Ci pomocy w kwestiach technicznych, przy realizacji nowych projektów oraz wszelkiego innego wsparcia.

Kontakt