Skontaktuj się z Nami Tutaj

Oczekiwania jakościowe wobec dostawców 

Dział jakości w firmie LINAK jest organizacją globalną, w skład której wchodzą centralny zespół ds. jakości dostawców (Centralised Supplier Quality Team) oraz zespoły ds. jakości linii produktowych (Product Line Quality Teams). Biuro działu jakości znajduje się w siedzibie głównej firmy LINAK A/S. W każdym z zakładów produkcyjnych firmy LINAK w Chinach, USA i na Słowacji funkcjonuje zespół ds. jakości produkcji. 
Poszczególne zespoły są odpowiedzialne za realizację następujących zadań: 

Centralny zespół ds. jakości dostawców  (LINAK A/S)

 • Zawieranie z dostawcami umów zapewnienia jakości na szczeblu lokalnym i globalnym
 • Przeprowadzanie ocen dostawców 
 • Zatwierdzanie dostawców na szczeblu lokalnym i globalnym
 • Wyznaczanie działań związanych z poprawą jakości dostaw
 • Koordynowanie systemu dostawców i przeprowadzanie audytów PPAP
 • Nadzór nad polityką i procedurami w zakresie globalnej jakości dostaw

Zespoły ds. jakości produkcji (LINAK A/S)

 • Zawieranie z dostawcami umów zapewnienia jakości na szczeblu lokalnym i globalnym
 • Przeprowadzanie ocen dostawców
 • Zatwierdzanie dostawców na szczeblu lokalnym i globalnym
 • Wyznaczanie działań związanych z poprawą jakości dostaw
 • Koordynowanie systemu dostawców i przeprowadzanie audytów PPAP
 • Obsługa i rejestrowanie niezgodności z wymogami
 • Kontrola dostaw przychodzących

Zespoły ds. jakości linii produktowych  (USA, Słowacja, Chiny)

 • Wyznaczanie działań związanych z poprawą jakości dostaw
 • Audyty PPAP dostawców
 • Obsługa i rejestrowanie niezgodności z wymogami
 • Kontrola dostaw przychodzących

W razie trudności z ustaleniem właściwej osoby do kontaktu w sprawach dotyczących jakości prosimy o skontaktowanie się z pracownikiem, który dokonał zakupu części, a który będzie mógł wskazać właściwą osobę odpowiedzialną za jakość w firmie LINAK.

Podręcznik jakości dostawców 
Wszyscy dostawcy i wszystkie firmy współpracujące lub pragnące nawiązać współpracę z firmą LINAK są zobowiązane do przestrzegania wytycznych podanych w podręczniku jakości dostawców. Podręcznik stanowi zbiór zasad opisujących sposób współpracy firmy LINAK z partnerami handlowymi, w tym oceny wstępnej, ewaluacji, kwalifikacji, podstawowych wymagań oraz sposobu zarządzania tymi procesami. Podstawowe postanowienia umowy o zapewnieniu jakości zawieranej między dostawcą i firmą LINAK są oparte na wymaganiach określonych w podręczniku jakości dostawców

Procedura PPAP 
Procedura PPAP (Production Part Approval Process) jest to proces zatwierdzania części do produkcji w firmie LINAK. Celem procedury PPAP jest zapewnienie możliwości wyprodukowania przez dostawcę części, która spełnia wszelkie wymagania w zakresie specyfikacji technicznej oraz realizacji ciągłych dostaw części zgodnie z oczekiwaną wydajnością produkcyjną. 
W ramach procedury PPAP sporządzany jest szereg dokumentów, które ostatecznie razem tworzą dokumentację PPAP. 

Wniosek dostawcy o wprowadzenie zmian
W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w odniesieniu do procesu produkcji, miejsca produkcji, poddostawcy i innych aspektów, które mogą mieć wpływ na formę, przydatność i/lub funkcjonalność danej części, dostawca jest zobowiązany wypełnić wniosek dostawcy o wprowadzenie zmian. Po wypełnieniu wniosku dostawca musi go wysłać pocztą elektroniczną do osoby odpowiedzialnej za dany produkt w firmie LINAK. W razie trudności z ustaleniem właściwego kierownika ds. produktu prosimy o skontaktowanie się z pracownikiem firmy LINAK, który dokonał zakupu części.    

Raport SCAR - 8D
W razie stwierdzenia poważnych lub znacznych niezgodności firma LINAK sporządza raport niezgodności (NCR). W odpowiedzi dostawca jest zobowiązany przedstawić raport dotyczący działań naprawczych (Supplier Corrective Action Report, SCAR) zgodnie z metodą rozwiązywania problemów 8D. W raporcie winien uwzględnić przyczynę lub przyczyny niezgodności oraz wdrożone działania mające na celu zapobieżenie ich ponownemu wystąpieniu. 

Masz pytanie?

- Nasz zespół z przyjemnością udzieli Ci pomocy w kwestiach technicznych, przy realizacji nowych projektów oraz wszelkiego innego wsparcia.

Kontakt