Skontaktuj się z Nami Tutaj

Kodeks etyczny

Zarówno sobie, jak i naszym partnerom handlowym wyznaczyliśmy wysokie standardy etyczne. W LINAK przestrzegamy reguł ustalonych międzynarodowymi konwencjami, takimi jak Powszechna Deklaracja Praw Człowieka (1948) oraz najważniejsze konwencje Międzynarodowej Organizacji Pracy.

Od swoich dostawców spodziewamy się podobnego zaangażowania. Swoje oczekiwania w tym zakresie wyraziliśmy w formie kodeksu etycznego.

Nasi dostawcy zobowiązani są między innymi do:

  • - zapewnienia swoim pracownikom swobody zrzeszania się;
  • - powstrzymania się od korzystania z pracy przymusowej;
  • - powstrzymania się od korzystania z pracy dzieci;
  • - zapewnienia swoim pracownikom zgodnego z prawem wymiaru czasowego pracy;
  • - powstrzymania się od dyskryminacji;
  • - podejmowania środków ostrożności związanych z bezpieczeństwem środowiska naturalnego oraz do działania na rzecz zmniejszania swojego oddziaływania na środowisko naturalne;
  • - powstrzymania się od praktyk korupcyjnych.

W LINAK zastrzegamy sobie prawo do monitorowania działalności dostawców pod kątem przestrzegania reguł Kodeksu etycznego.

Kodeks etyczny jest dołączany do umów podpisywanych z dostawcami. Od dostawców oczekujemy zaangażowania w realizację planu działania w odniesieniu do ewentualnych punktów wymagających poprawy z punktu widzenia Kodeksu etycznego. Zastrzegamy sobie prawo do zerwania współpracy w razie niewywiązania się z tych zobowiązań.

Masz pytanie?

- Nasz zespół z przyjemnością udzieli Ci pomocy w kwestiach technicznych, przy realizacji nowych projektów oraz wszelkiego innego wsparcia.

Kontakt