Skontaktuj się z Nami Tutaj
Wstęp

Niniejsza umowa licencyjna z użytkownikiem końcowym („Umowa licencyjna”) określa warunki regulujące sposób korzystania przez użytkownika („Użytkownik”) z oprogramowania opracowanego lub dostarczonego przez firmę LINAK A/S, Smedevænget 8, 6430 Nordborg, Dania, nr CVR  66365328 („LINAK”) lub którąkolwiek ze spółek z nią powiązanych, o ile strony umowy nie postanowią inaczej. 
Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią umowy licencyjnej. Warunki i postanowienia umowy licencyjnej dotyczą korzystania przez użytkownika z oprogramowania oraz wszelkich przyszłych aktualizacji i dodatków do niego, o ile w danej chwili nie zostanie określone i uzgodnione inaczej na piśmie z LINAK.

WAŻNE! POBRANIE, ZAINSTALOWANIE, UZYSKANIE DOSTĘPU LUB UŻYCIE OPROGRAMOWANIA BĘDĄCEGO PRZEDMIOTEM NINIEJSZEJ UMOWY LICENCYJNEJ OZNACZA ZAAKCEPTOWANIE PRZEZ UŻYTKOWNIKA WARUNKÓW I POSTANOWIEŃ W NIEJ OKREŚLONYCH. W PRZYPADKU BRAKU AKCEPTACJI WARUNKÓW I POSTANOWIEŃ UMOWY LICENCYJNEJ NALEŻY POWSTRZYMAĆ SIĘ OD POBIERANIA, INSTALOWANIA, UZYSKIWANIA DOSTĘPU, UŻYTKOWANIA I KOPIOWANIA OPROGRAMOWANIA.

1.  Udzielenie licencji

1.1 Niniejsza umowa przyznaje Użytkownikowi niewyłączną licencję na użytkowanie oprogramowania opracowanego i dostarczonego przez firmę LINAK („oprogramowanie LINAK”) do jego własnych celów wewnętrznych w związku z zamontowaniem skrzynki kontrolnej LINAK w produktach meblowych nabytych przez Użytkownika.

1.2     Użytkownik otrzymuje jedną kopię wykonywalnego pliku obiektowego oprogramowania LINAK.

1.3     Z wyjątkiem sytuacji jednoznacznie dozwolonych przez LINAK, Użytkownik nie może:
      - rozpowszechniać, sprzedawać lub wynajmować oprogramowania LINAK ani jego dokumentacji osobom trzecim, jak również
      - udzielać dalszych licencji na oprogramowanie LINAK ani świadczyć na rzecz osób trzecich usług outsourcingu, wynajmu i innych tego typu usług, których przedmiotem będzie oprogramowanie LINAK.

1.4     Z wyjątkiem sytuacji jednoznacznie dozwolonych w treści niniejszej umowy licencyjnej lub na mocy obowiązujących przepisów prawa Użytkownik nie może:
         - kopiować w całości lub w części oprogramowania LINAK do celów innych niż utworzenie kopii zapasowej, jak również
         - dokonywać inżynierii wstecznej lub w jakikolwiek inny sposób podejmować prób uzyskania kodu źródłowego oprogramowania będącego przedmiotem udzielonej licencji.

1.5     W przypadku oprogramowania innego producenta, które nie stanowi integralnej części oprogramowania LINAK, prawa i obowiązki Użytkownika w odniesieniu do użytkowania takiego oprogramowania podlegają warunkom i postanowieniom licencji producenta oprogramowania.

2. Dokumentacja, korzystanie i edycja oprogramowania

2.1     Użytkownik ma prawo kopiować dołączoną dokumentację i standardowe materiały szkoleniowe wyłącznie do swoich własnych celów wewnętrznych.

2.2     Dokumentacja i standardowe materiały szkoleniowe dostarczone przez LINAK nie mogą być natomiast edytowane bez pisemnej zgody LINAK. Powyższy warunek ma również zastosowanie do dokumentacji opracowanej specjalnie na indywidualne potrzeby Użytkownika.

3.  Prawa własności intelektualnej

3.1     Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że oprogramowanie LINAK i wszystkie prawa własności intelektualnej do oprogramowania, włącznie z prawami autorskimi, stanowią własność (lub zostają przyznane na mocy licencji udzielonej przez stronę trzecią) LINAK i żadne z postanowień niniejszej umowy licencyjnej nie ma na celu przeniesienia własności do oprogramowania LINAK i związanych z nim praw własności intelektualnej na Użytkownika. Użytkownikowi zostaje przyznana wyłącznie ograniczona licencja na użytkowanie oprogramowania zgodnie z zapisami niniejszej umowy licencyjnej.

4. Wady

4.1     Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że oprogramowanie może co do zasady zawierać błędy lub wady i zgadza się, że istnienie takich błędów lub wad w oprogramowaniu LINAK lub innym dostarczonym Użytkownikowi oprogramowaniu nie będzie stanowiło naruszenia postanowień niniejszej umowy licencyjnej.

4.2     LINAK gwarantuje, że oprogramowanie nie będzie naruszać praw, w tym praw autorskich, jakichkolwiek osób trzecich. Powyższa gwarancja jest ważna jedynie pod warunkiem bezzwłocznego poinformowania LINAK o wszelkich roszczeniach z tego tytułu zgłoszonych wobec Użytkownika, a LINAK przysługuje prawo do obrony swoich interesów i rozpatrzenia roszczenia wedle własnego uznania, a Użytkownik udzieli LINAK wszelkiej pomocy, której firma może w uzasadnionym zakresie wymagać, aby móc dane roszczenie uznać lub zakwestionować.

4.3     LINAK wyłącza wszelkie gwarancje, wyraźne lub dorozumiane, w odniesieniu do oprogramowania, w tym m.in. gwarancje przydatności handlowej lub przydatności do określonych zastosowań.

4.4     LINAK może według własnego uznania 1) naprawić lub wymienić tę część oprogramowania, która jest wadliwa lub narusza prawa strony trzeciej, lub 2) odwołać ze skutkiem natychmiastowym przysługujące Użytkownikowi prawo do korzystania z oprogramowania. W żadnym przypadku na LINAK nie ciąży obowiązek zapewnienia zadośćuczynienia z tytułu:
   -  oprogramowania, które zostało zmienione, uszkodzone lub zmodyfikowane,
   -  oprogramowania, które nie stanowi aktualnej lub wcześniejszej w kolejności wersji,
   -  problemów związanych z oprogramowaniem powstałych wskutek zaniedbania leżącego po stronie Użytkownika, awarii sprzętu lub jakiekolwiek innej przyczyny niezależnej od LINAK,
   -  uszkodzonych danych,
   -  problemów spowodowanych nieprawidłowym interfejsem oprogramowania z innymi oprogramowaniem lub źródłem danych bądź
   - oprogramowania zainstalowanego w środowisku operacyjnym, które nie jest obsługiwane przez LINAK.

4.5     Oprogramowanie innego producenta zostaje dostarczone w stanie, w jakim jest, bez jakiejkolwiek gwarancji, przy czym producent lub dostawca takiego oprogramowania może udzielić gwarancji we własnym zakresie.

5. Ograniczenie odpowiedzialności

5.1     LINAK nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika za jakiekolwiek szkody lub straty wynikające bezpośrednio lub pośrednio z niniejszej umowy licencyjnej, oprogramowania LINAK lub innego oprogramowania, użytkowania oprogramowania lub w inny sposób, z wyjątkiem przypadków, w których wyłączenie odpowiedzialności z tego tytułu jest niezgodne z przepisami obowiązującego prawa.

5.2     Niezależnie od ogólnego charakteru powyższego postanowienia, LINAK w sposób wyraźny wyklucza odpowiedzialność za wszelkie pośrednie, szczególne, przypadkowe lub wtórne straty bądź szkody, które mogą powstać w związku z danym oprogramowaniem bądź korzystaniem z niego lub też w związku ze sprzętem lub mieniem ani za utratę zysków, transakcji, obrotów, dobrego imienia, danych lub spodziewanych oszczędności.

5.3     W przypadku gdy jakiekolwiek wyłączenia gwarancji zostaną z jakiegokolwiek powodu uznane za nieważne, a LINAK stanie się stroną ponoszącą odpowiedzialność za straty lub szkody, które zgodnie z prawem mogą być ograniczone, odpowiedzialność taka będzie ograniczona do równowartości rocznej lub jednorazowej opłaty licencyjnej uiszczanej przez użytkownika, nie wyższej jednak niż 500 EUR.

5.4     LINAK nie wyłącza odpowiedzialności za śmierć lub obrażenia ciała jedynie w zakresie, w jakim odpowiedzialność taka wynika z zaniedbania leżącego po stronie LINAK, jej pracowników, agentów lub autoryzowanych przedstawicieli.

6.  Obowiązek zachowania poufności

6.1     Wszystkie informacje, w tym m.in. dane, rysunki, specyfikacje, dokumentacje, listingi oprogramowania, kody źródłowe lub obiektowe, cenniki, które Użytkownik mógł otrzymać w związku z oprogramowaniem LINAK (inne niż koncepcje i zasady, na których opierają się wszystkie elementy oprogramowania), stanowią informacje poufne i zastrzeżone.  Użytkownik potwierdza niniejszym, że będzie wykorzystywał te informacje wyłącznie zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy licencyjnej i nie będzie w okresie obowiązywania umowy, jak i po jej rozwiązaniu, ujawniał informacji poufnych, bezpośrednio lub pośrednio, jakiejkolwiek stronie trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody LINAK.

6.2     Powyższe postanowienie nie zakazuje ujawniania ani wykorzystania przez Użytkownika informacji, które są lub zostaną podane do wiadomości publicznej z przyczyn od niego niezależnych lub w zakresie dopuszczonym przepisami prawa.

7.  Audyty

7.1     LINAK zastrzega sobie prawo do przeprowadzania na własny koszt audytów wdrożenia i wykorzystania przez Użytkownika oprogramowania LINAK pod kątem zapewnienia zgodności z postanowieniami niniejszej umowy licencyjnej w dowolnym, wspólnie uzgodnionym terminie w trakcie zwykłych godzin pracy Użytkownika.

7.2     Użytkownik zobowiązuje się podjąć wszelkie uzasadnione środki w celu zapewnienia, że nie narusza praw do użytkowania oprogramowania przysługujących mu na mocy niniejszej umowy licencyjnej.

8.  Rozwiązanie umowy

8.1     Umowa licencyjna użytkownika może zostać rozwiązana przez każdą ze stron ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez którąkolwiek ze stron postanowień niniejszej umowy licencyjnej i (jeśli takie naruszenie podlega zadośćuczynieniu) braku zadośćuczynienia takiego naruszenia w ciągu 30 dni od momentu powiadomienia o naruszeniu.

8.2     Wszelkie naruszenie przez Użytkownika warunków niniejszej umowy licencyjnej lub jakiegokolwiek innego postanowienia dotyczącego udzielonej Użytkownikowi licencji na korzystanie z oprogramowania, dokumentacji i/lub standardowych materiałów szkoleniowych LINAK zgodnie z postanowieniami punktów 1 i 2 powyżej będzie stanowić istotne naruszenie zapisów niniejszej umowy licencyjnej.

8.3     Z chwilą rozwiązania umowy licencyjnej Użytkownik jest zobowiązany zaprzestać wszelkiego korzystania z oprogramowania LINAK. Użytkownik jest ponadto zobowiązany do zniszczenia lub zwrócenia wszystkich kopii oprogramowania zgodnie z instrukcjami LINAK.

9. Kwestie sporne

9.1     Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy licencyjnej lub w związku z nią, w tym kwestie sporne dotyczące istnienia, ważności lub rozwiązania umowy, podlegają prawu Królestwa Danii i będą rozstrzygane drogą arbitrażu przez Duński Sąd Arbitrażowy zgodnie z przepisami postępowania arbitrażowego przyjętymi przez Duński Sąd Arbitrażowy i obowiązującymi w momencie wszczęcia takiego postępowania.