Certyfikaty i deklaracje dotyczące produktów

Siłowniki i systemy siłowników LINAK są projektowane i testowane w taki sposób, aby spełniały wszystkie stosowne wymogi regulacyjne i normy podane w specyfikacjach produktów LINAK.

Assent Compliance 
Assent to zewnętrzna firma partnerska, która dostarcza rozwiązania w zakresie zapewnienia zgodności z aktualnie obowiązującymi przepisami w stale zmieniającym się środowisku regulacyjnym oraz automatyzacji procesów. Firma specjalizuje się w takich obszarach, jak rozporządzenie REACH, dyrektywa RoHS, zarządzanie łańcuchem dostaw, oprogramowanie, doradztwo, minerały konfliktu i ochrona środowiska.
Firma Assent Compliance może kontaktować się z dostawcami firmy LINAK w celu zweryfikowania zgodności ich usług z określonymi wymogami.

Poniżej prezentujemy jedynie najważniejsze rozporządzenia, dyrektywy, ustawy i aprobaty produktów, które muszą być przestrzegane przez dostawców w takim zakresie, w jakim mają one zastosowanie. Lista ta nie jest wyczerpująca. 

Rozporządzenia, dyrektywy i ustawy 
REACH
Rozporządzenie Unii Europejskiej określa wymogi dotyczące rejestracji, oceny i dopuszczania do obrotu chemikaliów. Rozporządzenie REACH ma zastosowanie do działalności firmy LINAK, co oznacza, że jej produkty zostały poddane ocenie. Zakłady produkcyjne firmy LINAK w Europie spełniają wymogi rozporządzenia REACH. 

RoHS
Dyrektywa wprowadza ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Wszystkie produkty firmy LINAK muszą być zgodne z dyrektywą RoHS2.
  
Więcej o dyrektywie RoHS i rozporządzeniu REACH można dowiedzieć się tutaj.

Minerały konfliktu 
Firma LINAK zobowiązuje dostawców dostarczających komponenty lub materiały zawierające minerały konfliktu do podjęcia aktywnych działań zmierzających do pozyskiwania surowców spoza terenów dotkniętych konfliktami. Dostawcy firmy LINAK są zobligowani do wdrożenia własnych procedur RCOI wraz z systemem należytej staranności w celu umożliwienia pozyskiwania surowców spoza terenów dotkniętych konfliktami. Od naszych dostawców oczekujemy współpracy w takim samym zakresie z ich dostawcami, aby zapewnić możliwość prześledzenia pochodzenia minerałów konfliktu od miejsca wytopienia.

Proposition 65
Proposition 65 (ustawa o bezpieczeństwie wody pitnej i zapobieganiu zanieczyszczeniom z 1986 roku) to ustawa nakładająca na przedsiębiorstwa prowadzące działalność w stanie Kalifornia w USA wymóg informowania mieszkańców stanu Kalifornia o zawartości substancji chemicznych, których stosowanie powoduje nowotwory, wady wrodzone lub zaburzenia płodności. Firma LINAK oczekuje od swoich dostawców, że wszystkie dostarczane przez nich produkty nie będą zawierać substancji chemicznych (czy to w formie składników głównych, czy też w ilościach śladowych) wprowadzonych na listę substancji uważanych za niebezpieczne przez amerykański Urząd ds. Oceny Środowiskowych Zagrożeń dla Zdrowia (Office of Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA) zgodnie z postanowieniami ustawy Proposition 65.

CPSA
Ustawa o ochronie bezpieczeństwa konsumentów (Consumer Protection Safety Act, CPSA) ma na celu zapewnienie społeczeństwu ochrony przed nadmiernymi zagrożeniami, jakie stwarzają produkty konsumenckie. Amerykańska Komisja ds. Bezpieczeństwa Produktów Konsumpcyjnych (Consumer Product Safety Commission, CPSC) postanowiła, że dopuszczalne stężenie ołowiu w farbach i powłokach wynosi 0,009 procenta (90 części na milion).
Dostawcy części malowanych lub lakierowanych do firmy LINAK są zobligowani do spełnienia tych wymogów, w tym do deklarowania stężenia ołowiu w swoich produktach. 

Aprobaty produktów 
IECEx / ATEX
Unijna dyrektywa ATEX wraz z opracowanym przez unijny komitet techniczny schematem IECEx określają wymagania prawne, jakie muszą spełniać urządzenia pracujące w obszarach zagrożonych wybuchem. Siłowniki LINAK przeznaczone do stosowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (Ex) muszą być zgodne z wymogami schematu IECEx oraz przepisami dyrektywy ATEX.  

UL 
UL jest amerykańską organizacją testującą i certyfikującą produkty pod kątem ich bezpieczeństwa. UL posiada akredytację amerykańskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (Occupational Safety and Health Administration, OSHA).
Dostawcy firmy LINAK (w stosownych przypadkach) odpowiadają za zapewnienie, że wszystkie części i materiały wskazane przez UL jako mające krytyczne znaczenie dla bezpieczeństwa zgodnie ze specyfikacją firmy LINAK spełniają wytyczne UL i posiadają stosowną dokumentację, która w dowolnym momencie może zostać udostępniona do wglądu na każde żądanie zgłoszone przez przedstawiciela UL. Lokalni przedstawiciele organizacji UL dokonują weryfikacji pod kątem zgodności ze wszystkimi obowiązującymi wymogami i wytycznymi programów pełnej identyfikowalności produktów.