Deklaracje

Firma LINAK ponosi wspólną odpowiedzialność i podejmuje współpracę w międzynarodowym przepływie niebezpiecznych chemikaliów, w celu poprawy ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego dzięki przestrzeganiu odpowiednich przepisów dotyczących chemikaliów.

Firma LINAK jest zaangażowana w dostarczanie klientom produktów spełniających wysokie standardy w zakresie nowatorstwa, wydajności i bezpieczeństwa dla środowiska. Ten standard zgodności jest równie wysoki jak wymagania stawiane naszym dostawcom.
Osiągnięcie tego celu wymaga zdolności do szybkiego dostosowania się do następujących rozporządzeń, dyrektyw i konwencji dotyczących ochrony środowiska:

REACH
Rozporządzenie Unii Europejskiej określa wymogi dotyczące rejestracji, oceny i dopuszczania do obrotu chemikaliów. Firma LINAK spełnia cele rozporządzenia REACH (rozporządzenie WE nr 1907/2006) i przestrzega następujących rozporządzeń:

  • Lista kandydacka substancji stanowiących bardzo duże zagrożenie
  • REACH, załącznik XIV — substancje podlegające procedurze udzielania zezwolenia
  • REACH, załącznik XVII — substancje zakazane

Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) dodała ołów do listy kandydackiej substancji stanowiących bardzo duże zagrożenie (SVHC), dnia 27 czerwca 2018 r. (www.echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table).

Włączenie to ma wpływ na część asortymentu produktów LINAK, co oznacza, że ołów jest zawarty w niektórych produktach o stężeniu powyżej 0,1% (w/w).
Tam, gdzie jest to technicznie możliwe, firma LINAK dąży do zastąpienia ołowiu w swoich produktach.

Więcej informacji na temat oświadczenia LINAK w sprawie REACH można znaleźć tutaj.

RoHS
Europejska Dyrektywa RoHS (2011/65/EU) wprowadza ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. W firmie LINAK stale monitorujemy nowe regulacje w dyrektywie RoHS UE. Wszystkie produkty LINAK są zawsze zgodne z dyrektywą RoHS.

Więcej informacji na temat aktualnego oświadczenia LINAK w sprawie RoHS można znaleźć tutaj.

Dyrektywa w sprawie baterii
Dyrektywa w sprawie baterii (2006/66/WE) określa przepisy dotyczące wprowadzania do obrotu baterii, akumulatorów i zużytych baterii zawierających substancje niebezpieczne. Ustanawia ona również szczegółowe przepisy dotyczące zbierania, przetwarzania, recyklingu i usuwania zużytych baterii i akumulatorów. Firma LINAK spełnia wszystkie obowiązki związane z tą dyrektywą, w tym obowiązek znakowania akumulatorów przekreślonymi koszami i znakami chemicznymi: Pb (ołów), Cd (kadm) i/lub Hg (rtęć) — odpowiednio do substancji chemicznej, która występuje w danej baterii powyżej wartości progowej.

Proposition 65
Proposition 65 (ustawa o bezpieczeństwie wody pitnej i zapobieganiu zanieczyszczeniom z 1986 roku) to ustawa nakładająca na przedsiębiorstwa prowadzące działalność w stanie Kalifornia w USA wymóg informowania mieszkańców stanu Kalifornia o zawartości substancji chemicznych, których stosowanie powoduje nowotwory, wady wrodzone lub zaburzenia płodności. Dzięki analizie specyfikacji produktów, gromadzeniu danych wewnętrznych i zewnętrznych, firma LINAK zidentyfikowała szereg produktów, które obecnie wymagają oznakowania ostrzegawczego obowiązkowego do stosowania podczas transportu do Kalifornii.

Więcej informacji na temat oświadczenia LINAK w sprawie Proposition 65 można znaleźć tutaj.

Wymagania dotyczące urządzeń medycznych (MDR)
Wymagania MDR weszły w życie w dniu 25 maja 2017 r. i obowiązują od dnia 26 maja 2020 r.

Produkty LINAK nie są klasyfikowane jako medyczne urządzenia lub systemy elektryczne ani nie wchodzą w zakres dyrektywy/rozporządzenia o wyrobach medycznych UE lub innych podobnych przepisów krajowych. Produkty te są komponentami, które producent ma wbudować do medycznego sprzętu elektrycznego. Uznajemy jednak potrzeby producentów wyrobów medycznych w zakresie informowania ich o zawartości substancji.

Rozporządzenie MDR wymaga od producenta wyrobów medycznych określenia, czy dany wyrób medyczny zawiera lateks, czy nie. W odniesieniu do lateksu, zgodnie z naszą najlepszą wiedzą, możemy poinformować, że żaden z naszych produktów MEDLINE nie zawiera tej substancji.

Ponieważ jest to proces ciągły, będziemy informować o postępach w odpowiednim czasie.

POP
POP (Rozporządzenie Komisji UE nr 1342/2014 w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych/Konwencja Sztokholmska to wykaz substancji chemicznych stwarzających ryzyko negatywnego wpływu na zdrowie ludzkie i środowisko).
Firma LINAK stosuje się do wykazu substancji chemicznych wymienionych w rozporządzeniu w sprawie POP.

Konwencja z Minamaty w sprawie rtęci
Firma LINAK podlega Konwencji z Minamaty w sprawie rtęci, ponieważ została ona podpisana przez Danię w dniu 10 października 2013 r. i zatwierdzona w dniu 18 maja 2017 r. Dlatego też firma LINAK przestrzega konwencji, której celem jest ochrona zdrowia ludzkiego i środowiska przed narażeniem na rtęć i jej związki.

LVD
Dyrektywa niskonapięciowa (LVD) (2014/35/UE) zapewnia, że sprzęt elektryczny w określonych granicach napięcia zapewnia wysoki poziom ochrony obywateli w Europie. Ma ona zastosowanie od 20 kwietnia 2016 r. Firma LINAK przestrzega dyrektywy LVD, a tym samym spełnia jej wymogi.

EMC
Zgodność elektromagnetyczna (EMC) (dyrektywa 2014/30/UE) zapewnia, że sprzęt elektryczny i elektroniczny nie wytwarza zakłóceń elektromagnetycznych lub nie jest narażony na zakłócenia elektromagnetyczne. Firma LINAK przestrzega dyrektywy LVD, a tym samym spełnia jej wymogi.

IECEx / ATEX
ATEX jest dyrektywą UE (2014/34/UE), która wraz z opracowanym przez unijny komitet techniczny schematem IECEx określa wymagania prawne, jakie muszą spełniać urządzenia pracujące w obszarach zagrożonych wybuchem. Siłowniki LINAK przeznaczone do stosowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (Ex) są zgodne z wymogami schematu IECEx oraz przepisami dyrektywy ATEX.

Różnorodne Deklaracje

Jak firma LINAK zapewnia zgodność komponentów
Firma LINAK dokłada wszelkich starań, aby zapewnić odpowiednią i terminową obsługę aktualizacji dyrektywy i rozporządzeń. Wyznaczono zakres odpowiedzialności i przydzielono odpowiednie zasoby, aby umożliwić nam przestrzeganie przepisów, dlatego też firma LINAK wprowadziła procedurę postępowania i zapewnienia zgodności z przepisami chemicznymi. W ramach tej procedury firma LINAK korzysta z rozwiązania do zarządzania danymi innych firm w celu gromadzenia informacji. Informacje te są dostarczane przez dostawców w formie deklaracji, następnie umieszczane we wspomnianej bazie danych i regularnie przez nas monitorowane.

Więcej informacji lub odpowiedzi na inne pytania dotyczące zgodności chemicznej można uzyskać pod adresem chemicalcompliance@linak.com 

Subskrybuj wiadomości firmy LINAK

Otrzymuj aktualne informacje o tym, w jaki sposób technologia siłowników podąża za współczesnymi megatrendami i stawia czoła wyzwaniom przyszłości.