Skontaktuj się z Nami Tutaj

Deklaracje

Firma LINAK® jest zaangażowana w dostarczanie klientom produktów spełniających wysokie standardy w zakresie nowatorstwa, wydajności i bezpieczeństwa dla środowiska. Ten standard zgodności jest równie wysoki jak wymagania stawiane naszym dostawcom. Osiągnięcie tego celu wymaga zdolności do szybkiego dostosowania się do następujących rozporządzeń, dyrektyw i konwencji dotyczących ochrony środowiska:

 

REACH

Rozporządzenie Unii Europejskiej określa wymogi dotyczące rejestracji, oceny i dopuszczania do obrotu chemikaliów. Firma LINAK spełnia cele rozporządzenia REACH (rozporządzenie (WE) nr 1907/2006) i przestrzega następujących rozporządzeń:

  • Lista kandydacka substancji stanowiących bardzo duże zagrożenie (SVHC)
  • REACH, załącznik XIV — substancje podlegające procedurze udzielania zezwolenia
  • REACH, załącznik XVII — substancje zakazane

Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) dodała ołów do listy kandydackiej substancji stanowiących bardzo duże zagrożenie (SVHC) w dniu 27 czerwca 2018 r. (www.echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table).

Włączenie to ma wpływ na część asortymentu produktów LINAK, co oznacza, że ołów jest zawarty w niektórych produktach o stężeniu powyżej 0,1% (w/w). Tam, gdzie jest to technicznie możliwe, firma LINAK dąży do zastąpienia ołowiu w swoich produktach.

Dowiedz się więcej o oświadczeniu LINAK w sprawie REACH.

 

RoHS

Europejskie dyrektywy 2011/65/UE i 2015/863 w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji (RoHS) wprowadzają ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. W firmie LINAK stale monitorujemy nowe regulacje w dyrektywie RoHS UE. Wszystkie produkty LINAK są za każdym razem zgodne z postanowieniami dyrektywy RoHS.

Dowiedz się więcej na temat aktualnego oświadczenia LINAK w sprawie RoHS.

 

Dyrektywa w sprawie baterii

Dyrektywa w sprawie baterii (2006/66/EC i 2013/56/EC) określa przepisy dotyczące wprowadzania do obrotu baterii, akumulatorów i zużytych baterii zawierających substancje niebezpieczne. Ustanawia ona również szczegółowe przepisy dotyczące zbierania, przetwarzania, recyklingu i usuwania zużytych baterii i akumulatorów. Firma LINAK działa zgodnie z przepisami tej dyrektywy i spełnia wszystkie wynikające z niej obowiązki, w tym obowiązek znakowania akumulatorów przekreślonymi koszami i znakami chemicznymi: Pb (ołów), Cd (kadm) i/lub Hg (rtęć) — odpowiednio do substancji chemicznej, która występuje w danej baterii powyżej wartości progowej.

 

Proposition 65

Proposition 65 (ustawa o bezpieczeństwie wody pitnej i zapobieganiu zanieczyszczeniom z 1986 roku) to ustawa nakładająca na przedsiębiorstwa prowadzące działalność w stanie Kalifornia w USA wymóg informowania mieszkańców stanu Kalifornia o zawartości substancji chemicznych, których stosowanie powoduje nowotwory, wady wrodzone lub zaburzenia płodności. Dzięki analizie specyfikacji produktów, gromadzeniu danych wewnętrznych i zewnętrznych firma LINAK zidentyfikowała szereg produktów, które obecnie wymagają oznakowania ostrzegawczego, obowiązkowego do stosowania podczas transportu do Kalifornii.

Dowiedz się więcej o oświadczeniu LINAK w sprawie Proposition 65.

 

Wymagania dotyczące urządzeń medycznych (MDR)

Rozporządzenie MDR weszło w życie w dniu 25 maja 2017 r. i jest obligatoryjne od dnia 26 maja 2020 r.

Produkty LINAK nie są klasyfikowane jako medyczne urządzenia lub systemy elektryczne ani nie wchodzą w zakres dyrektywy unijnej/rozporządzenia unijnego w sprawie wyrobów medycznych lub innych podobnych przepisów krajowych. Produkty te są komponentami, które producent ma wbudować do medycznego sprzętu elektrycznego. Uznajemy jednak potrzeby producentów wyrobów medycznych w zakresie informowania ich o zawartości substancji.

Rozporządzenie MDR wymaga od producenta wyrobów medycznych określenia, czy dany wyrób medyczny zawiera lateks, czy nie. W odniesieniu do lateksu, zgodnie z naszą najlepszą wiedzą, możemy poinformować, że żaden z naszych produktów MEDLINE® nie zawiera tej substancji.

Ponieważ jest to proces ciągły, będziemy informować o postępach w odpowiednim czasie.

 

POP

POP (Rozporządzenie Komisji UE nr 2019/1021 w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych/Konwencja Sztokholmska to wykaz substancji chemicznych stwarzających ryzyko negatywnego wpływu na zdrowie ludzkie i środowisko). Firma LINAK stosuje się do wykazu substancji chemicznych wymienionych w  rozporządzeniu w sprawie POP.

 

Konwencja z Minamaty w sprawie rtęci

Firma LINAK podlega Konwencji z Minamaty w sprawie rtęci, ponieważ została ona podpisana przez Danię w dniu 10 października 2013 r. i zatwierdzona w dniu 18 maja 2017 r. Dlatego też firma LINAK przestrzega konwencji, której celem jest ochrona zdrowia ludzkiego i środowiska przed narażeniem na rtęć i jej związki.

 

Dyrektywa w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych

Dyrektywa w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych Firma LINAK deklaruje, że stosowaną przez nas podstawową metodą pakowania są opakowania kartonowe umieszczone na jednorazowych paletach, fumigowanych zgodnie z normą IPCC/ISPM 15, które spełniają wymogi dyrektyw 2018/852 i 2004/12/WE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych, zmieniających dyrektywę 94/62/WE. Oświadczenie w tej sprawie można znaleźć w QA-16-09-008.

 

Kompatybilność biologiczna

Produkty segmentu LINAK MEDLINE®  & CARELINE®, przeznaczone do włączenia w skład sprzętu lub systemu medycznego, spełniają wymagania normy IEC 60601-1:2012 pkt 11.7. Wszystkie części produktów, które w trakcie normalnego użytkowania mogą mieć kontakt z powierzchnią skóry pacjenta lub użytkownika, są poddawane ocenie. Oceny dokonuje się na podstawie zgłoszonych obserwacji oraz zgodnie z charakterem i czasem trwania przewidywanego kontaktu z ludzką tkanką w trakcie użytkowania. Ocena jest oparta na produktach LINAK, które są nieinwazyjne i przeznaczone wyłącznie do kontaktu z nieuszkodzoną skórą. Deklaracja kompatybilności biologicznej.pdf

 

Oznakowanie ekologiczne UE

Wprowadzone w 1992 r. i uznawane nie tylko w Europie, ale na całym świecie oznakowanie ekologiczne UE jest znakiem doskonałości środowiskowej, przyznawanym produktom i usługom, które spełniają wysokie normy w zakresie ochrony środowiska naturalnego w ciągu ich całego cyklu życia. Oznakowanie ekologicznie UE to wiarygodny program dobrowolnego oznakowania ekologicznej doskonałości, który ustanawia wymagania dotyczące produktów przy uwzględnieniu potrzeb ich użytkowników. Oznakowanie ekologiczne jest przyznawane m.in. meblom i ubiega się o nie coraz liczniejsza grupa producentów. Jako że firma LINAK jest producentem podzespołów, a nie produktów końcowych, wyroby LINAK nie podlegają zakresowi oznakowania ekologicznego UE. Niemniej, jako dostawca komponentów do mebli, uwzględniamy wymagania i normy obowiązujące producentów mebli i dlatego wiele produktów segmentu DESKLINE® spełnia kryteria tego oznakowania. Aby sprawdzić, które produkty segmentu LINAK DESKLINE pomogą uzyskać oznakowanie ekologiczne UE, prosimy o skontaktowanie się z lokalnym oddziałem firmy lub wysłanie wiadomości na adres e-mail chemicalcompliance@linak.com.

 

Dyrektywa WEEE (Utylizacja odpadów elektrycznych i elektronicznych)

Niektóre produkty LINAK są oznaczone symbolem przekreślonego kołowego kontenera na odpady. Symbol ten oznacza, że dany produkt jest objęty zakresem zastosowania dyrektywy WEEE i nie należy umieszczać go razem z niesortowanymi odpadami komunalnymi.

Prawidłowa utylizacja produktów z tym oznaczeniem pomaga zapobiegać szkodliwemu wpływowi niewłaściwego postępowania z odpadami na zdrowie ludzkie i środowisko naturalne. W lokalnych urzędach i punktach sprzedaży można dowiedzieć się, gdzie znajdują się najbliższe punkty utylizacji danego produktu.

Obowiązkiem użytkownika produktu elektronicznego jest wyjęcie z niego baterii - na ile jest to technicznie wykonalne - przed przekazaniem go do utylizacji. Ponadto użytkownik musi usunąć wszelkie dane osobowe, jakie mogą być zawarte w tym produkcie.

Firma LINAK jest zarejestrowana w rejestrach właściwych organów krajowych w każdym kraju, w którym podlega zakresowi obowiązywania dyrektywy WEEE i ponosi opłaty z tytułu recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

 

Technologia PVC-Free™

Produkty LINAK opatrzone logo PVC-Free™ (niezawierające polichlorku winylu) obejmują kable, skrzynki kontrolne, kolumny i siłowniki, jak również panele obsługowe – wszystkie te produkty nadają się do zastosowania w biurkach, stanowiskach roboczych i kuchniach. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z lokalnym oddziałem firmy LINAK.

LINAK PVC-Free™: Ekologiczne systemy elektrycznych siłowników liniowych

 

Technologia ZERO™

Technologia LINAK ZERO™ zapewnia zmniejszenie zużycia energii przez biurka z regulacją wysokości w trybie gotowości do zaledwie 0,1 W, ograniczając w ten sposób poziom emisji CO₂ do absolutnego minimum.

Opracowana przez firmę LINAK technologia ZERO™ dostępna dla większości skrzynek kontrolnych ustanawia nowe standardy odpowiedzialnego zużycia energii w trybie gotowości przez rozwiązania stosowane m.in. w biurkach. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z lokalnym oddziałem firmy LINAK.

 

Materiały pochodzące z recyklingu

Charakterystyka produktu ekologicznego (EPS)
Dla niektórych systemów segmentu DESKLINE firma LINAK opracowała charakterystykę produktu ekologicznego. Jest to deklaracja, która podaje ilość materiałów pochodzących z recyklingu i nadających się do recyklingu, jaka została użyta do produkcji danego systemu, na podstawie wnikliwej oceny produktów oraz informacji od poddostawców.

Firma LINAK jest zaangażowana w dostarczanie klientom produktów spełniających wysokie standardy w zakresie nowatorstwa, wydajności i bezpieczeństwa dla środowiska. Dostępne charakterystyki EPS:

 

Jak firma LINAK zapewnia zgodność komponentów
Firma LINAK dokłada wszelkich starań, aby zapewnić odpowiednią i terminową obsługę aktualizacji dyrektywy i rozporządzeń. Wyznaczono zakres odpowiedzialności i przydzielono odpowiednie zasoby, aby umożliwić nam przestrzeganie przepisów, dlatego też firma LINAK wprowadziła procedurę postępowania i zapewnienia zgodności z przepisami chemicznymi. W ramach tej procedury firma LINAK korzysta z rozwiązania do zarządzania danymi innych firm w celu gromadzenia informacji. Informacje te są dostarczane przez dostawców w formie deklaracji, następnie umieszczane we wspomnianej bazie danych i regularnie przez nas monitorowane.

Więcej informacji lub odpowiedzi na inne pytania dotyczące zgodności chemicznej można uzyskać pod adresem chemicalcompliance@linak.com

 

Masz pytanie?

- Nasz zespół z przyjemnością udzieli Ci pomocy w kwestiach technicznych, przy realizacji nowych projektów oraz wszelkiego innego wsparcia.