select
 

Polityka prywatności LINAK

Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią naszej Polityki prywatności. Kontynuując korzystanie z naszych usług, użytkownik potwierdza, że akceptuje warunki naszej Polityki prywatności.

Dziękujemy za poświęcenie czasu na zapoznanie się z treścią naszej Polityki prywatności. Niniejsza Polityka prywatności dotyczy korzystania ze strony LINAK.com i powiązanych z nią stron internetowych LINAK („Strony internetowe”), a także nawiązywania z nami kontaktu. 

W treści niniejszej Polityki prywatności wyjaśniamy, kiedy, dlaczego i jakie informacje gromadzimy, gdy użytkownik komunikuje się z nami, korzysta z naszych usług lub odwiedza którąś z naszych Stron internetowych. Opisujemy również specyficzne przypadki wykorzystania i ujawniania informacji. W pełni respektujemy wolę zachowania poufności przekazywanych nam danych osobowych i zdajemy sobie sprawę z potrzeby zapewnienia im odpowiedniej ochrony oraz odpowiedniego zarządzania nimi. Wykluczamy jakąkolwiek możliwość sprzedaży informacji na temat użytkowników. 

Kim jesteśmy? 
Grupa LINAK to międzynarodowe przedsiębiorstwo zajmujące się projektowaniem i wytwarzaniem elektrycznych systemów siłowników liniowych. Siedziba spółki LINAK A/S znajduje się w duńskiej miejscowości Guderup. Oddziały i dystrybutorzy firmy prowadzą działalność w wielu krajach na całym świecie. Aby zapoznać się z listą organizacji współpracujących z grupą LINAK, kliknij: 
oddziały i dystrybutorzy LINAK na świecie.  

Strony internetowe znajdują się pod kontrolą spółki LINAK A/S, chyba że na stronie internetowej lub w treści jej warunków zamieszczono informację o tym, że znajduje się ona pod kontrolą innego podmiotu grupy LINAK. 

Jakie dane osobowe gromadzimy na temat użytkownika? 
W LINAK gromadzimy informacje umożliwiające identyfikację osób, takie jak imiona i nazwiska, adresy, adresy e-mail, numery telefonu (o ile zostaną przekazane), adresy IP i zainteresowania produktami. Dane te są gromadzone wyłącznie pod warunkiem, że zostaną oną przekazane dobrowolnie przez użytkownika oraz że wyrazi on na to zgodę. 

Możemy także gromadzić inne dane na różne sposoby: 

 • W LINAK rejestrujemy informacje przekazane nam za pośrednictwem formularza kontaktowego na Stronach internetowych na potrzeby przetwarzania uwag, pytań i sugestii użytkowników. 
 • Ponadto automatycznie gromadzimy dane dotyczące odwiedzin na Stronach internetowych i wykorzystania Stron internetowych przez użytkowników. Danymi osobowymi mogą być: adres IP, system operacyjny, identyfikator przeglądarki, informacje o otwieranych stronach i inne informacje dotyczące interakcji z naszymi Stronami internetowymi. Dane te gromadzimy do celów związanych z obliczaniem poziomów aktywności, wyszukiwaniem problemów z serwerami i administrowaniem Stronami internetowymi. Na podstawie adresu IP jesteśmy w stanie uzyskać przybliżone współrzędne lokalizacji i dane firmy użytkownika. Więcej informacji na temat plików cookie można znaleźć w Polityce dotyczącej plików cookie.

Prosimy o nieujawnianie nam żadnych danych wrażliwych, takich jak informacje związane z pochodzeniem rasowym lub etnicznym, przekonaniami politycznymi, wyznawaną religią, poglądami, stanem zdrowia, cechami biometrycznymi lub genetycznymi, popełnionymi przestępstwami lub członkostwem w związkach zawodowych. 

Nasza działalność ani związane z nią usługi oraz Strony internetowe nie są skierowane do osób poniżej 18. roku życia. 

Jak możemy wykorzystywać dane osobowe użytkownika:
Dane użytkownika mogą być przetwarzane, aby móc: 

 • skontaktować się z nim w sprawie sprzedaży, usług lub zamówionych biuletynów; 
 • dostarczyć mu zamówione usługi i biuletyny; 
 • przeprowadzać ankiety mające na celu podniesienie jakości świadczonych usług;
 • generować statystyki dotyczące korzystania z naszych Stron internetowych w celu określenia skuteczności naszych działań; 
 • doskonalić świadczone usługi; 
 • odpowiadać na inne wyrażone przez niego potrzeby.

Komu przekazujemy dane osobowe użytkownika:
W LINAK możemy przekazywać dane osobowe użytkownika wewnętrznie dowolnym podmiotom grupy LINAK zgodnie z wyżej wymienionymi celami. Wynika to z celu, jakim jest zapewnienie użytkownikowi jak najlepszej obsługi. 

Dane osobowe użytkownika mogą także zostać przekazane stronom trzecim, gdy:

 • korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych w zakresie hostingu naszej strony internetowej i innych usług;
 • korzystamy z zewnętrznego systemu e-mail marketingu do obsługi biuletynów dotyczących różnych tematów związanych z marketingiem i sprzedażą; 
 • korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych w zakresie obsługi rejestracji uczestnictwa w wydarzeniach; 
 • korzystamy z systemu CRM do zarządzania danymi osobowymi osób, z którymi komunikujemy się za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie lub osobiście; 
 • przetwarzamy zamówienia w naszym systemie ERP w oparciu o minimalny zestaw danych osobowych;
 • korzystamy z zewnętrznego systemu do gromadzenia wystawionych przez klientów ocen naszej działalności; 
 • jesteśmy zobowiązani do ujawnienia danych osobowych użytkownika zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami obowiązującymi poza krajem zamieszkania użytkownika.

W LINAK korzystamy z usług procesorów danych, w związku z czym dane osobowe użytkowników mogą być przekazywane do przetworzenia i przechowywania działającym na nasze zlecenie zewnętrznym dostawcom. Zewnętrzni procesorzy danych oraz firma LINAK podejmą współpracę w zakresie dostarczania zamówionych treści i usług, zapewniając jednocześnie zachowanie poufności danych oraz wprowadzając niezbędne środki techniczne i organizacyjne, np. szyfrowanie, w celu ochrony danych użytkowników przed takimi przypadkowymi lub bezprawnymi działaniami, jak: uszkodzenie, utrata, modyfikacja, nieupoważnione ujawnienie, niewłaściwe wykorzystanie lub bezprawne przetworzenie. 

W LINAK będziemy przechowywać dane użytkownika tylko tak długo, jak długo będzie to konieczne ze względu na cel ich gromadzenia. Firma LINAK może zostać zobowiązana do zachowania danych w oparciu o obowiązujące przepisy dotyczące przechowywania danych. Dane mogą zostać zachowane w zanonimizowanej postaci do celów statystycznych.

Uprawnienia użytkownika w zakresie dysponowania danymi
Użytkownik może w każdej chwili rezygnować z otrzymywania od nas wiadomości marketingowych. W tym celu należy użyć odsyłacza do rezygnacji z subskrypcji zamieszczonego w treści wiadomości. Natychmiast zastosujemy się do woli użytkownika. 

W razie uwag lub pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych użytkownika bądź chęci uzyskania dostępu do swoich danych osobowych lub ich zaktualizowania, zmodyfikowania albo usunięcia, można kontaktować się z nami za pośrednictwem odsyłacza kontaktowego lub poprzez wysłanie wiadomości na adres info@linak.com.

Adres pocztowy spółki LINAK A/S:
LINAK A/S
Smedevænget 8, Guderup
6430 Nordborg
Dania 
Numer w rejestrze spółek: 66365328

Użytkownik, który uważa, że jego dane osobowe są przetwarzane w sposób niezgodny z prawem, może złożyć skargę do duńskiego Urzędu Ochrony Danych (
Datatilsynet) lub innego urzędu właściwego ze względu na obywatelstwo użytkownika. 

Zmiany
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian do treści niniejszej Polityki prywatności. Wszelkie aktualizacje i zmiany zostaną opublikowane na niniejszych Stronach internetowych.

Ostatnia aktualizacja: 3 maja 2018 r.

 

Współpraca z firmą LINAK
Naszym celem nie jest rola jednego z wielu dostawców...
Nasze Wartości
Dostarczamy innowacyjne systemy siłowników, które poprawiają jakość życia ludzi.
Polityka Firmy
Szanujemy człowieka i życie - zobowiązanie to znajduje odzwierciedlenie w naszej polityce.