select
 

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI I STANDARDAMI

Uzyskanie oznaczenia CE oraz certyfikatów zgodności z lokalnymi normami
i przepisami leży w gestii producenta biurka.

Produkty DESKLINE są zgodne z dyrektywą maszynową 2006/42/EC
w odniesieniu do niekompletnych maszyn.

Systemy DESKLINE uzyskały certyfikat CE i są zgodne z poniższymi dyrektywami:
 
Dyrektywa EMC: 2004/108/EC 
Dyrektywa niskonapięciowa 2006/95/EC 
Dyrektywa maszynowa 2006/42/EC 

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w Deklaracji zgodności podzespołów niekompletnych maszyn (PDF).