select
 
Code of Conduct 

Kodeks Etyczny

Zarówno sobie, jak i naszym partnerom handlowym wyznaczyliśmy wysokie standardy etyczne. W LINAK przestrzegamy reguł ustalonych międzynarodowymi
konwencjami, takimi jak Powszechna Deklaracja Praw Człowieka (1948) oraz
najważniejsze konwencje Międzynarodowej Organizacji Pracy.

Od swoich dostawców spodziewamy się podobnego zaangażowania. Swoje oczekiwania w tym zakresie wyraziliśmy w formie kodeksu etycznego.

Nasi dostawcy zobowiązani są między innymi do:
  • zapewnienia swoim pracownikom swobody zrzeszania się
  • powstrzymania się od  korzystania z pracy przymusowej
  • powstrzymania się od korzystania z pracy dzieci
  • zapewnienia swoim pracownikom zgodnego z prawem wymiaru
    czasowego pracy
  • powstrzymania się od dyskryminacji
  • podejmowania środków ostrożności związanych z bezpieczeństwem środowiska naturalnego oraz do działania na rzecz zmniejszania swojego oddziaływania na środowisko naturalne
  • powstrzymania się od praktyk korupcyjnych
LINAK zastrzega sobie prawo do monitorowania działalności dostawców pod kątem przestrzegania reguł kodeksu etycznego.

Kodeks etyczny jest dołączany do umów podpisywanych z dostawcami. Od dostawców oczekujemy zaangażowania w realizację planu działania
w odniesieniu do ewentualnych punktów wymagających poprawy z punktu widzenia kodeksu etycznego. Zastrzegamy sobie prawo do zerwania współpracy w razie niewywiązania się z tych zobowiązań.
Współpraca z firmą LINAK
Naszym celem nie jest rola jednego z wielu dostawców...
Nasze Wartości
Dostarczamy innowacyjne systemy siłowników, które poprawiają jakość życia ludzi.
Polityka Firmy
Szanujemy człowieka i życie - zobowiązanie to znajduje odzwierciedlenie w naszej polityce.